browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Składki

Składka członkowska ZHR, a finansowanie Związku

Na początek sprawa podstawowa, która jest konieczna do zrozumienia znaczenia składki dla całego Związku: składki członkowskie są fundamentem finansów ZHR. Te brutalne słowa mają jednak swoje odbicie w rzeczywistości: gdyby nie składki, ZHR w obecnej sytuacji nie mógłby funkcjonować.

W praktyce wygląda to następująco: 80% składek członkowskich stanowi 100% budżetu „sztywnego” całego Związku. Budżet „sztywny” jest to zestawienie kosztów administracyjnych, które są niezbędne, by Związek mógł prawidłowo funkcjonować. Są to m.in. koszty wynajmu siedziby, płace dla pracowników księgowych i administracyjnych, koszty przejazdów członków Władz Naczelnych, podstawowe koszty ponoszone przez Główne Kwatery – absolutne minimum, by ZHR działał i spełniał standardy organizacji pozarządowej jego skali.

Budżet opiera się jedynie na składkach, ponieważ obecnie wszelkie pozostałe wpływy (dotacje, darowizny, wpływy z 1%, itd.) nie są pewne i możliwe do przewidzenia. Mogą one tym samym stanowić jedynie element wpływów bardziej rozbudowanych planów finansowych – budżetu „prawdopodobnego” (zawierającego już dodatkowe wydatki m.in. na przedsięwzięcia programowe i kształcenie) lub „opcjonalnego” (pokrywającego koszty pozostałych działań programowych). Oczywiście (uspokajam zaniepokojonych), ze względu na zdobywanie przez ZHR środków ze źródeł innych niż składki, realizowany jest nie tylko budżet „sztywny”. Podstawowe założenie finansowania musi się jednak opierać na stałych wpływach, którymi w obecnej sytuacji są jedynie składki.

Oczywiście, jest to problemem; Związek już od wielu lat dąży do sytuacji, w której wpływy do budżetu będą pochodziły z różnych stałych źródeł. M.in. w tym celu utworzony został (i wciąż jest budowany) Fundusz Płaskiego Węzła – tzw. fundusz żelazny, od którego odsetki mają się stać w przyszłości jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności Związku. Jest to jednak proces długofalowy, dlatego – prawdopodobnie – w najbliższym budżecie znów podstawą jego finansowania będą składki, a dotacje i inne wpływy znajdą się dopiero w „życzeniowej” wersji.

Dlatego właśnie tak ważną sprawą jest świadomość – zwłaszcza wśród drużynowych, którzy składki zbierają – że dzięki tak nielubianym składkom nasza organizacja może, tak naprawdę, istnieć.

Ile wynosi składka członkowska?

Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Radę Naczelną. Zazwyczaj jej wartość znajduje swój zapis w uchwale podejmowanej w okolicach końca roku poprzedzającego planowany budżet. Nic dziwnego, skoro składki członkowskie stanowią podstawę budżetu ZHR.
Składka członkowska ZHR posiada zróżnicowaną wartość dla pięciu kategorii uczestników. Według ostatniej „uchwały składkowej” Rady Naczelnej ZHR  kwota składki wynosi:

Od 2017 roku jest to 10 zł dla zuchenek, zuchów, harcerek i harcerzy.

Dlaczego składka ma wartość taką, a nie inną i co się dzieje z tymi pieniędzmi?

Składka członkowska ZHR (podstawowa) składa się z kilku części. Poszczególne kawałki tego „tortu” są dystrybuowane do różnych szczebli organizacyjnych, wspierając ich budżety.

I tak, składka organizacyjna w wysokości 10 zł jest dzielona następująco:

  • 4 zł – jest częścią przypadającą dla Władz Naczelnych,
  • 5 zł – jest częścią przypadającą dla Okręgu Wielkopolskiego
  •  1 zł – jest częścią stanowiącą stałą składkę na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków.

/źródło: www.pobudka.org.pl, artykuł ”Składki – czyli: ile i po co?”/


Dodaj komentarz